Zvýšení ceny vodného 2018

 

 

Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2018.

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila dne 12.12.2017 s účinností od 1.1.2018 zvýšení ceny vodného  o 1,30 Kč (bez DPH) tj. 1,50 Kč (včetně DPH).

 

Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

 

 

Zvýšení ceny vodného platí pro město Vysoké Mýto, obce Vraclav, Zámrsk, Slatina, Sruby, Javorník, Pustina, Džbánov, Libecina, Zádolí, Řepníky, Sloupnici a městys České Heřmanice a Týnišťko .

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2017

 

 

                                                                  Ing.František Zima

                                                                  jednatel společnosti

 

viz CENÍK na hlavní stránce  ...

Nabídka volného pracovního místa

Momentálně nenabízíme volné pracovní místo.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem 56601 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Čelakovského 6

IČ: 25923099

Jednatel společnosti Ing. František Zima na základě společenské smlouvy společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099 svolává všechny společníky na konání Valné hromady dne 23. května 2018 v 11.00 hodin v restauraci v Českých Heřmanicích.

Program valné hromady:

a) Zahájení, volba předsedy valné hromady (dále VH) a zapisovatele:

Návrh na usnesení:

VH volí předsedu VH a zapisovatele VH.

b) Zpráva dozorčí rady (dále DR).

Návrh na usnesení:

VH bere na vědomí a schvaluje zprávu DR za rok 2017.

c) Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za r. 2017, zprávy o vztazích.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně hospodářského výsledku za r. 2017, VH schvaluje zprávu o vztazích.

d) Rozhodnutí o použití zisku vytvořeného za r. 2017 včetně schválení odměn pro členy DR a jednatele společnosti za rok 2017.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 1 804 569, 81 Kč: z toho příděl do sociálního fondu 100 000,- Kč, do fondu odměn 100 000,- Kč a na nerozdělený zisk 1 604 569,81 Kč. VH schvaluje odměny jednatele a členů DR, kteří mohou odměnu pobírat, za rok 2017 v celkové výši 120 000 Kč.

e) Schválení plánu společnosti pro rok 2018 včetně plánu oprav a investic, schválení kalkulací pro rok 2018.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje plán společnosti pro rok 2018 včetně plánu oprav a investic. VH schvaluje kalkulace pro rok 2018.

f) Schválení změny společenské smlouvy

Návrh na usnesení:

VH mění společenskou smlouvu společnosti takto:

Článek 5 „Předmět podnikání“

„Předmětem podnikání společnosti je:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

 2. silniční motorová doprava

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 2. výroba elektřiny

 3. obchod s elektřinou

  Předmětem činnosti společnosti je:

 1. provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 2. výroba hnojiv

 3. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 4. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 5. zprostředkování obchodu a služeb

 6. velkoobchod a maloobchod

 7. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“

  se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

  „Předmětem podnikání společnosti je:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

 2. silniční motorová doprava

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  Obory činností:

 • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • zprostředkování obchodu a služeb

 • velkoobchod a maloobchod

 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“

  g) Zpráva jednatele k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti

  h) Zvýšení základního kapitálu

  Základní kapitál se zvyšuje dále uvedeným společnosti hospodářsky využitelným nepeněžitým vkladem nového společníka obce Tisová, protože je v důležitém zájmu společnosti získat do vlastnictví nemovitosti, které bude využívat pro své podnikání, kterým je především provozování vodovodů a kanalizací.

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 401.196.000,-- Kč o částku 14.630.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 415.826.000,-- Kč. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem budoucího společníka obce Tisová.

Návrh na usnesení:

- částka, o níž se základní kapitál zvyšuje

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 401.196.000,-- Kč o částku 14.630.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 415.826.000,-- Kč. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem budoucího společníka obce Tisová.

- lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti

Vkladovou povinnost k novému vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti je oprávněn převzít budoucí společník obec Tisová ve lhůtě do 24.6.2018.

- určení druhu podílů

Na vklad budoucího společníka obce Tisová na zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy na vklad ve výši 14.630.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set třicet tisíc korun českých), připadá nový podíl. Druh podílu budoucího společníka obce Tisová: základní.

- popis nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává jako základní podíl společníka

Liniová stavba vodních děl Výtlačného řadu V1 a Vodojemu Pekárka, provedených v rámci stavby „MNV Tisová – I. stavba vodojemu“ a pozemky stavební parcela parc. č. 286 a pozemková parcela parc. č. 2552, v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta, vše popsané a oceněné ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Nádvorníka ze dne 21.3.2018, číslo 020-1654/2018, celkem částkou 14.630.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set třicet tisíc korun českých).

Tento nepeněžitý vklad se započítává jako základní podíl budoucího společníka obce Tisová částkou  14.630.000,-- Kč.

- lhůta pro splnění vkladové povinnosti

Ke splnění vkladové povinnosti k novému vkladu na zvýšení základního kapitálu je budoucí společník obec Tisová povinen ve lhůtě do deseti dnů ode dne, ve kterém postupem dle § 224 zákona o obchodních korporacích převezme písemným prohlášením vkladovou povinnost, a to předáním předmětu nepeněžitého vkladu a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci do majetku společnosti.

i) Schválení změny společenské smlouvy v důsledku zvýšení základního kapitálu

Návrh na usnesení:

VH mění ke dni účinnosti zvýšení základního kapitálu společenskou smlouvu společnosti takto:

I.

Článek 9 „Podíl“ odst. 3)

„3) Podíly společníků jsou následující:

a) město Vysoké Mýto: 59,14%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 1.

b) obec Zámrsk: 1,99%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 2.

c) obec Sruby: 4,90%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 3.

d) obec Slatina: 6,59%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 4.

e) obec Sloupnice: 3,20%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 5.

f) obec České Heřmanice: 10,82%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 6.

g) obec Javorník: 1,12%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 7.

h) obec Řepníky: 0,42%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 8.

i) obec Zádolí: 0,04%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 9.

j) obec Pustina: 0,17%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 10.

k) obec Libecina: 0,83%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 11.

l) obec Džbánov: 0,27%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 12.

m) obec Vraclav: 10,51%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 13.“

se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3) Podíly společníků jsou následující:

a) město Vysoké Mýto: 57,26%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 1.

b) obec Zámrsk: 1,91%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 2.

c) obec Sruby: 4,70%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 3.

d) obec Slatina: 6,32%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 4.

e) obec Sloupnice: 3,08%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 5.

f) městys České Heřmanice: 10,38%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 6.

g) obec Javorník: 1,08%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 7.

h) obec Řepníky: 0,40%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.8.

i) obec Zádolí: 0,04%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.9.

j) obec Pustina: 0,16%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.10.

k) obec Libecina: 0,80%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.11.

l) obec Džbánov: 0,25%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.12.

m) obec Vraclav: 10,10%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.13.

n) obec Tisová: 3,52%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.14.“

II.

Článek 17 „Rozhodování valné hromady“ odst. 2)

„2) Společníci mají počet hlasů vypočtený v závislosti na počtu obyvatel k 1.1.2012.

   Společníci mají následující počty hlasů:

a) město Vysoké Mýto: 669

b) obec Zámrsk: 41

c) obec Sruby: 31

d) obec Slatina: 23

e) obec Sloupnice: 92

f) obec České Heřmanice: 30

g) obec Javorník: 14

h) obec Řepníky: 22

i) obec Zádolí: 5

j) obec Pustina: 4

k) obec Libecina: 9

l) obec Džbánov: 19

m) obec Vraclav: 41“

se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2) Společníci mají následující počty hlasů:

a) město Vysoké Mýto: 656

b) obec Zámrsk: 39

c) obec Sruby: 31

d) obec Slatina: 21

e) obec Sloupnice: 90

f) městys České Heřmanice: 26

g) obec Javorník: 14

h) obec Řepníky: 20

i) obec Zádolí: 5

j) obec Pustina: 3

k) obec Libecina: 10

l) obec Džbánov: 19

m) obec Vraclav: 40

n) obec Tisová: 26

j) Provedení úhrady účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 6 923,62 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje provedení úhrady účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši  6 923,62 Kč z Nerozděleného zisku minulých let. Jedná se o fakturu č. 90221 došlou dne 24.3.2016 a datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.7.2013 za odvoz materiálu na fermentační stanici.

k) Závěr

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů VH Vás zdvořile žádáme o účast.

Ve Vysokém Mýtě dne 22.4.2018

Ing. František Zima

jednatel

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ PŘED NABÍDKOU VÝHODNÉ A LEVNĚJŠÍ DODÁVKY VODY

Dne 12.11.2015 upozornily dvě zákaznice z Vysokého Mýta na prodejce, který nabízí výhodnější a levnější podmínky dodávky vody. Obě zákaznice kontaktovaly pracovníky ústředny na tel. 465 424 678, kde jim bylo sděleno, že se nejedná o pracovníka společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
V souvislosti s tímto upozorňujeme , že naše společnost uzavírá smlouvy se zákazníky pouze v sídle naší společnosti. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto ,s.r.o. používají vozidla označená logem společnosti a na vyžádání se prokazují platným průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465 424 678 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka, případně se může obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany se nachází v sídle společnosti . Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty a.s. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Adresu odběrného místa
 • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
 • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech. Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení (montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465420821 nebo zde >>