POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem 56601 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Čelakovského 6

IČ: 25923099

Jednatel společnosti Ing. František Zima na základě společenské smlouvy společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099 svolává všechny společníky na konání Valné hromady dne 23. května 2018 v 11.00 hodin v restauraci v Českých Heřmanicích.

Program valné hromady:

a) Zahájení, volba předsedy valné hromady (dále VH) a zapisovatele:

Návrh na usnesení:

VH volí předsedu VH a zapisovatele VH.

b) Zpráva dozorčí rady (dále DR).

Návrh na usnesení:

VH bere na vědomí a schvaluje zprávu DR za rok 2017.

c) Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za r. 2017, zprávy o vztazích.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně hospodářského výsledku za r. 2017, VH schvaluje zprávu o vztazích.

d) Rozhodnutí o použití zisku vytvořeného za r. 2017 včetně schválení odměn pro členy DR a jednatele společnosti za rok 2017.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 1 804 569, 81 Kč: z toho příděl do sociálního fondu 100 000,- Kč, do fondu odměn 100 000,- Kč a na nerozdělený zisk 1 604 569,81 Kč. VH schvaluje odměny jednatele a členů DR, kteří mohou odměnu pobírat, za rok 2017 v celkové výši 120 000 Kč.

e) Schválení plánu společnosti pro rok 2018 včetně plánu oprav a investic, schválení kalkulací pro rok 2018.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje plán společnosti pro rok 2018 včetně plánu oprav a investic. VH schvaluje kalkulace pro rok 2018.

f) Schválení změny společenské smlouvy

Návrh na usnesení:

VH mění společenskou smlouvu společnosti takto:

Článek 5 „Předmět podnikání“

„Předmětem podnikání společnosti je:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

 2. silniční motorová doprava

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 2. výroba elektřiny

 3. obchod s elektřinou

  Předmětem činnosti společnosti je:

 1. provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 2. výroba hnojiv

 3. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 4. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 5. zprostředkování obchodu a služeb

 6. velkoobchod a maloobchod

 7. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“

  se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

  „Předmětem podnikání společnosti je:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

 2. silniční motorová doprava

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  Obory činností:

 • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • zprostředkování obchodu a služeb

 • velkoobchod a maloobchod

 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“

  g) Zpráva jednatele k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti

  h) Zvýšení základního kapitálu

  Základní kapitál se zvyšuje dále uvedeným společnosti hospodářsky využitelným nepeněžitým vkladem nového společníka obce Tisová, protože je v důležitém zájmu společnosti získat do vlastnictví nemovitosti, které bude využívat pro své podnikání, kterým je především provozování vodovodů a kanalizací.

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 401.196.000,-- Kč o částku 14.630.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 415.826.000,-- Kč. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem budoucího společníka obce Tisová.

Návrh na usnesení:

- částka, o níž se základní kapitál zvyšuje

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 401.196.000,-- Kč o částku 14.630.000,-- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 415.826.000,-- Kč. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem budoucího společníka obce Tisová.

- lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti

Vkladovou povinnost k novému vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti je oprávněn převzít budoucí společník obec Tisová ve lhůtě do 24.6.2018.

- určení druhu podílů

Na vklad budoucího společníka obce Tisová na zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy na vklad ve výši 14.630.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set třicet tisíc korun českých), připadá nový podíl. Druh podílu budoucího společníka obce Tisová: základní.

- popis nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává jako základní podíl společníka

Liniová stavba vodních děl Výtlačného řadu V1 a Vodojemu Pekárka, provedených v rámci stavby „MNV Tisová – I. stavba vodojemu“ a pozemky stavební parcela parc. č. 286 a pozemková parcela parc. č. 2552, v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta, vše popsané a oceněné ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Nádvorníka ze dne 21.3.2018, číslo 020-1654/2018, celkem částkou 14.630.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set třicet tisíc korun českých).

Tento nepeněžitý vklad se započítává jako základní podíl budoucího společníka obce Tisová částkou  14.630.000,-- Kč.

- lhůta pro splnění vkladové povinnosti

Ke splnění vkladové povinnosti k novému vkladu na zvýšení základního kapitálu je budoucí společník obec Tisová povinen ve lhůtě do deseti dnů ode dne, ve kterém postupem dle § 224 zákona o obchodních korporacích převezme písemným prohlášením vkladovou povinnost, a to předáním předmětu nepeněžitého vkladu a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci do majetku společnosti.

i) Schválení změny společenské smlouvy v důsledku zvýšení základního kapitálu

Návrh na usnesení:

VH mění ke dni účinnosti zvýšení základního kapitálu společenskou smlouvu společnosti takto:

I.

Článek 9 „Podíl“ odst. 3)

„3) Podíly společníků jsou následující:

a) město Vysoké Mýto: 59,14%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 1.

b) obec Zámrsk: 1,99%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 2.

c) obec Sruby: 4,90%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 3.

d) obec Slatina: 6,59%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 4.

e) obec Sloupnice: 3,20%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 5.

f) obec České Heřmanice: 10,82%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 6.

g) obec Javorník: 1,12%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 7.

h) obec Řepníky: 0,42%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 8.

i) obec Zádolí: 0,04%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 9.

j) obec Pustina: 0,17%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 10.

k) obec Libecina: 0,83%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 11.

l) obec Džbánov: 0,27%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 12.

m) obec Vraclav: 10,51%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 13.“

se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3) Podíly společníků jsou následující:

a) město Vysoké Mýto: 57,26%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 1.

b) obec Zámrsk: 1,91%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 2.

c) obec Sruby: 4,70%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 3.

d) obec Slatina: 6,32%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 4.

e) obec Sloupnice: 3,08%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 5.

f) městys České Heřmanice: 10,38%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 6.

g) obec Javorník: 1,08%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č. 7.

h) obec Řepníky: 0,40%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.8.

i) obec Zádolí: 0,04%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.9.

j) obec Pustina: 0,16%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.10.

k) obec Libecina: 0,80%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.11.

l) obec Džbánov: 0,25%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.12.

m) obec Vraclav: 10,10%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.13.

n) obec Tisová: 3,52%, přičemž tento základní podíl je pro potřeby seznamu společníků označen jako základní podíl č.14.“

II.

Článek 17 „Rozhodování valné hromady“ odst. 2)

„2) Společníci mají počet hlasů vypočtený v závislosti na počtu obyvatel k 1.1.2012.

   Společníci mají následující počty hlasů:

a) město Vysoké Mýto: 669

b) obec Zámrsk: 41

c) obec Sruby: 31

d) obec Slatina: 23

e) obec Sloupnice: 92

f) obec České Heřmanice: 30

g) obec Javorník: 14

h) obec Řepníky: 22

i) obec Zádolí: 5

j) obec Pustina: 4

k) obec Libecina: 9

l) obec Džbánov: 19

m) obec Vraclav: 41“

se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2) Společníci mají následující počty hlasů:

a) město Vysoké Mýto: 656

b) obec Zámrsk: 39

c) obec Sruby: 31

d) obec Slatina: 21

e) obec Sloupnice: 90

f) městys České Heřmanice: 26

g) obec Javorník: 14

h) obec Řepníky: 20

i) obec Zádolí: 5

j) obec Pustina: 3

k) obec Libecina: 10

l) obec Džbánov: 19

m) obec Vraclav: 40

n) obec Tisová: 26

j) Provedení úhrady účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 6 923,62 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na usnesení:

VH schvaluje provedení úhrady účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši  6 923,62 Kč z Nerozděleného zisku minulých let. Jedná se o fakturu č. 90221 došlou dne 24.3.2016 a datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.7.2013 za odvoz materiálu na fermentační stanici.

k) Závěr

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů VH Vás zdvořile žádáme o účast.

Ve Vysokém Mýtě dne 22.4.2018

Ing. František Zima

jednatel

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.