Čistírna odpadních vod

Referenční list stavby

Výstavba části nové kanalizace a modernizace čistírny odpadních vod ve Vysokém Mýtě.

čistírna odpadních vod

 

Zahájení zkušebního provozu: 28. 08. 2003

 

Názvy a adresy účastníků výstavby 

Vlastník a investor: Město Vysoké Mýto 

B. Smetany 92/I, 566 32 Vysoké Mýto 

zastoupený: Bohuslav Fencl starosta města

IČ: 00279773

 

Spoluinvestor: Státní fond životního prostředí České republiky 

Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11 

zastoupený: Ing. Andrej Mudray ředitel SFŽP

IČ: 00020729

 

Zástupce investora: VRV a.s. 

Nábřežní ul. č.4, 15000 Praha 

Zápis firmy proveden u Městského soudu v Praze 

oddíl B., vložka 1930

zastoupený: Ing. Josef Lejsek předseda představenstva

IČ: 25923099

 

Generální zhotovitel: PROFISTAV s. r. o.

Tyršova 231, 570 O1 Litomyšl 

Zápis firmy proveden u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1485

zastoupený: Tomáš Janecký st. jednatel společnosti

IČ: 45534870

 

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. 

Čelakovského 6/II, 56601 Vysoké Mýto

Zápis firmy proveden u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka 14804

statutární zástupce: Ing. František Zima jednatel společnosti

IČ: 25923099

 

Projektant ČOV: EKOEKO s.r.o.

Husova 1373/13 37005 České Budějovice

Zápis firmy proveden u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 8379

statutární zástupce: Ing. Josef Smažík jednatel společnosti

IČ: 25184750

 

Projektant kanalizace: BKN, spol. s r.o. 

Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto

Zápis firmy proveden u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka 464

statutární zástupce: Ing. Pavel Král jednatel společnosti

IČ: 15028909

 

čistírna odpadních vod

 

Financování stavby 

Celkové náklady na stavbu dosáhly částku s DPH 27 592 855 Kč, z toho na jednotlivé objekty představovaly:

Čistírna odpadních vod: 18 421 235 Kč

Kanalizační sběrač B: 6 658 803 Kč

Čerpací stanice Lipová: 1 180 735 Kč

Daň z přidané hodnoty: 1 332 082 Kč

Akce byla spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky, jako opatření ke zlepšení životního prostředí pod evidenčním číslem akce 01770211. Státní fond životního prostředí České republiky poskytl finanční prostředky v tomto členění:

Dotační titul: 12 900 000, Kč

Půjčka s úrokovou sazbou 2% p.a. cca na 10 let: 4 300 000, Kč

Ostatní náklady byly v plném rozsahu hrazeny městem Vysoké Mýto.

čistírna odpadních vod

Příprava stavby a nutnost změn

Vlastní příprava stavby vycházela z rozvoje města a začlenění potřebných změn do jeho územního plánu. Na základě takto definovaných priorit byla zpracována vybranými projekčními organizacemi vlastní projektová dokumentace akce nutná pro vydání vodoprávního rozhodnutí (stavebního povolení). Dotčený orgán, tj. Okresní úřad Ústí nad Orlicí referát životního prostředí, vydal příslušná stavební povolení dne 5.6.2002, 28.6.2002 a 31.10.2002. Souběžně s řízením o vydání stavebního povolení byla podána žádost na SFŽP ČR o poskytnutí finanční podpory při realizaci stavby, která byla kladně přijata. V souladu s podmínkami poskytovatele podpory a legislativními požadavky pro zadávaní veřejných zakázek byl vybrán zhotovitel díla.

Stavba byla v hlavním členění rozdělena:

  • čistírna odpadních vod
  • sběrač B
  • čerpací stanice Lipová

 

Čistírna odpadních vod

ČOV byla vyprojektována v 80. letech minulého století a její koncepce a technologické vybavení odpovídalo dané době. Provoz tohoto zařízení představoval pro provozovatele a jeho zřizovatele zvýšené riziko ve všech ohledech a především zátěž pro životní prostředí, kdy nesplňovalo některé zákonné limity stanovené pro kvalitu vypouštění odpadních vod do vod povrchových, zejména pokud se týká dusíkatých látek a fosforu.

Skutečný stav zařízení výmluvně dokumentují následující obrázky před provedením stavby.

 

Sběrač B

Odpadní vody ze sídliště „Pivovarská“ byly čištěny na malé biologické aktivační čistírně s oxidačním hřebenem, jejíž technická, morální a ekonomická životnost byla již značně překročená. Statut, respektive povolení k vypouštění pro tuto malou čistírnu odpadních vod končil v roce 2004 a nedokonale vyčištěné vody končily v recipientu Vanický potok a následně řeky Loučné. Hlavní ČOV Vysoké Mýto je z tohoto místa na dosah. Z těchto důvodů a pro plánovaný rozvoj dané lokality, bylo nutné vybudovat kanalizaci v délce 896 m a ukončit činnost malé čistírny odpadních vod.

 

Čerpací stanice Lipová

Z lokality Lipová (cca 140 obyvatel) nebyly přiváděny odpadní vody na hlavní čistírnu odpadních vod z důvodu výškového rozdílu, který se musí překonat nuceným čerpáním. Za tímto účelem byla navržená zahloubená čerpací jímka s čerpacími agregáty, které dopravují splaškovou vodu do kanalizačního řádu k následnému vyčištění odpadních vod na hlavní ČOV.

 

Realizace stavby a její popis

Čistírna odpadních vod

Hlavní změny zaměřené na intenzifikaci ČOV se tykají její biologické části. Koncepce vychází ze zachování všech stávajících objemů biologické části ČOV a předpokládá zprovoznění obou linek. V hale hrubého předčištění byly instalovány dvoje nové strojní česle Fontána s průlinami 6 mm do obou žlabů. Stávající pásový dopravník shrabků byl nahrazen šnekovým dopravníkem společným pro oboje česle. Na šnekový dopravník navazuje lis na shrabky, který zajišťuje lisování a dopravu shrabků do přistaveného kontejneru. Stávající lapáky písku byly doplněny separátorem zachyceného písku

Po mechanickém předčištění přitékají odpadní vody do stávajícího rozdělovacího objektu před biologickou částí ČOV, kde dochází k rozdělení nátoku na obě linky. Stávající nádrže primární sedimentace jsou stavebně a technologicky upraveny na denitrifikační nádrže s předřazenými anoxickými selektory, čímž došlo ke zvýšení celkového objemu aktivačních nádrží ČOV. Technologické úpravy pak zahrnovaly demontáž pojezdových mostů a sběrného zařízení plovoucích nečistot. Za účelem míchání obsahu nádrží a udržení kalu ve vznosu jsou do každého anoxického selektoru osazena dvě ponorná míchadla a po jednom ponorném míchadle do denitrifikačních nádrží. Na vtok každého anoxického selektoru je zaústěn výtlak čerpadla interní recirkulace z nitrifikačních nádrží. Přestrojením nádrží primární sedimentace na nádrže biologické denitrifikace odpadla produkce a nutná likvidace primárního kalu.

Z denitrifikačních nádrží aktivační směs přitéká do nitrifikačních nádrží. Nádrže jsou vystrojeny novým jemnobublinným aeračním systémem s odstupňovanou intenzitou aerace. Před odtokem z nitrifikačních nádrží je osazen středobublinný aerační systém za účelem míchání, odplynění a částečné destrukce biologické pěny, jež by potenciálně mohla působit potíže v dosazovacích nádržích při separaci kalu od vyčištěné odpadní vody. Pro zvýšení účinnosti destrukce biologické pěny je navíc vtoková část dosazovacích nádrží vybavena zařízením pro ostřik hladiny provozní vodou, dodávanou automatickou tlakovou stanicí. Na konci každé nitrifikační nádrže, respektive před usměrňovací stěnou dosazovací nádrže je osazeno čerpadlo interní recirkulace, které vrací aktivační směs zpět do anoxických selektorů. V objektu dmychárny jsou osazena dvě menší dmychadla a jedno dmychadlo s cca dvojnásobným výkonem V aktivačních nádržích jsou osazeny 2 kyslíkové sondy, sledující aktuální koncentraci rozpuštěného kyslíku, na jejímž základě je

Za účelem udržení požadované odtokové koncentrace celkového fosforu je na ČOV osazeno zařízení na simultánní chemické srážení fosforu solemi železa. Zařízení se skládá ze zásobní nádrže síranu železitého a vhodně dimenzovaného membránového dávkovacího čerpadla. Výtlak dávkovacího čerpadla je zaústěn před nátok na biologický stupeň ČOV a alternativně před dosazovací nádrže. Začlenění chemického hospodářství do technologické linky napomáhá nejen ke snížení odtokové koncentrace celkového fosforu, ale má za účel pozitivní vliv i na snížení odtokové koncentrace CHSK Cr a v neposlední řadě přispívá k udržení celkové stability čistícího procesu.

Z nitrifikačních nádrží aktivační směs odtéká do pravoúhlých dosazovacích nádrží, kde dochází k separaci vyčištěné odpadní vody od aktivovaného kalu. Stávající pojezdové mosty jsou repasovány a opatřeny novým kvalitním ochranným nátěrem. Transport plovoucích látek do sběrného potrubí je navozen ofukem hladiny nově osazenými malými dmychadly s rozvodem vzduchu při pojezdu mostů směrem k novým sběrným žlábkům plovoucích nečistot. Pojezd mostů je dále řízen tak, aby zajišťoval optimální čerpané množství a kvalitu recirkulovaného aktivovaného kalu. Vtoková část dosazovacích nádrží je doplněna zařízením pro ostřik hladiny provozní vodou. Princip vracení aktivovaného kalu sběrnými žlaby je upraven na násoskový efekt. Je provedena vyměněna ponorných kalových čerpadel pro odběr kalu a nově osazen žlab vratného kalu ze dnem pod pracovní hladinou v dosazovacích nádržích.

Do žlabu vratného kalu, kde je kontinuálně snižována hladina čerpadlem vratného kalu nově osazeném v kolektoru, natéká vratný kal násoskovým potrubím z pojezdového mostu. Toto potrubí je vystrojeno kohouty pro odvzdušnění a mobilní vodokružnou vývěvou. Měření množství vratného kalu zajišťuje osazený indukční průtokoměr. Z tohoto potrubí je zároveň odtahován přebytečný kal do jímky plovoucích nečistot a vratného kalu. Rovněž i množství přebytečného kalu je měřeno indukčními průtokoměry. Potrubí vratného kalu je zaústěno do denitrifikačních nádrží a alternativně do anoxických selektorů. U dosazovacích nádrží jsou osazeny nové nerezové odtokové žlaby s odtahem podél bočních stěn a zadní stěny nádrže.

Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do recipientu. Je provedena úprava ve výškovém osazení měrného objektu na obtoku ČOV.

Stávající koncepce zpracování přebytečného kalu je po úpravách a doplnění převzata z původního řešení.

Kalové hospodářství je v souladu s nastávajícími legislativními požadavky doplněno o zařízení na hygienizaci odvodněného kalu páleným vápnem. Zařízení sestává ze zásobního sila a jednoduchého dávkovacího zařízení.

 

Hlavní přínosy realizované stavby

Čistírna odpadních vod

Zvýšení kapacity ČOV:

 

V podobě hydraulického zatížení:

  po intenzifikaci  výhled
 Q24  3000 m3/d  34,7 l/s  3400 m3/d  39,4 l/s
 Qd  3964 m3/d  45,9 l/s  4528 m3/d  52,4 l/s
 QmaxB  540 m3/h  150,0 l/s  540 m3/h  150,0 l/s
 Qdéšť max  864 m3/h  240 l/s  864 m3/h  240,0 l/s
kde:
Q24 - průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod na ČOV včetně vod balastních
Qd - maximální denní bezdeštný přítok odpadních vod na ČOV
QmaxB - maximální přítok odpadních vod za deště na biologickou část ČOV

 

V podobě látkové:

  po intenzifikaci  výhled
 Parametr  kg/d  kg/d
 CHSKCr  1426,0  1492,5
 BSK5  552,0  597,0
 NL  644,0  646,8
 N-NH4+  101,2  99,5
 Nc  147,2  143,3
 Pc  20,2  21,9
Celkové zatížení přiváděné na ČOV vyjádřené v BSK5 představuje:
po intenzifikaci 9200 EO60
ve výhledu 9950 EO60 a více
současné zatížení ČOV činí 8200 EO60

 

Zvýšení kvality vyčištěných odpadních vod a vliv na recipient (hodnoty předepsané vodoprávním rozhodnutím po kolaudaci):

 Ukazatel  jednotka  hodnota „p“  hodnota „m“
 CHSKCr  mg/l  80  110
 BSK5  mg/l  15  25
 NL  mg/l  20  30
 N-NH4+  mg/l  10  20
 N anorg  mg/l  20  30
 Pc  mg/l  3,0  5,0

 

Sběrač B

Čerpací stanice Lipová:

  • Odvedení kanalizačních vod na hlavní čistírnu odpadních vod
  • Možnost připojení dalších producentů odpadních vod.

Čistírna odpadních vod – skutečně dosahovaná kvalita vyčištěných odpadních vod v roce 2005:
bylo vyčištěno celkem 1 567 696 m3 odpadní vody

Kvalita vyčištěných odpadních vod:

 BSK5  4,7 mg/l
 CHSK-Cr  25 mg/l
 NL  9,5 mg/l
 N-NH4  8,5 mg/l
 P celk.  2,4 mg/l
 N celk.