Kvalita pitné vody

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. provozují tři samostatné vodovody, kterými je zásobeno cca 19.000 obyvatel. Posláním podniku je zajistit dodávku vody z hlediska kvality i kvantity.
Z fyziologického hlediska má voda základní význam pro živé organizmy. Bez potřebného množství vody by organizmus v poměrně krátké době zahynul, neboť voda přímo i nepřímo podporuje významné životní pochody. Umožňuje látkové výměny, usměrňuje teplotní a tlakové poměry v organizmu. U člověka již ztráta 10 % potřebného množství vody vyvolává vážné zdravotní poruchy.

Zdravotní hodnota vody používané pro obyvatelstvo souvisí s jejími fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi. Voda může mít z hlediska využívání příznivé, neutrální nebo i škodlivé vlastnosti. V příslušných předpisech o kvalitě vody je specifikováno množství prvků, sloučenin a mikroorganizmů, které nesmí být překročeno, aby nedocházelo k poškození zdraví člověka, popř. i k jiným závadám při použití nebo upotřebení vody.
U pitné vody se však nesledují pouze její zdravotní a smyslové vlastnosti, ale i přítomnost a množství takových látek, které lidský organizmus potřebuje jako vyživující složku.

Dobrá pitná voda má obsahovat určitý poměr biogenních prvků, které příznivě působí na zdraví vývoj lidského organizmu. Nejvhodnější seskupení biogenních prvků je přítomno především v pravých podzemních vodách, není-li ovšem jejich přítomnost potlačena nepříznivými fyzikálními, chemickými nebo biologickými zásahy.

Kvalita vody dodávaná obyvatelstvu a průmyslu je pravidelně kontrolována a výsledky jednotlivých stanovení jsou pod stálou kontrolou orgánů hygienické služby.

Provozovatel vodovodů využívá celkem 5 podzemních zdrojů z nichž každý zásobuje určitou lokalitu. Aby si každý z odběratelů mohl udělat obrázek o kvalitě vody kterou využívá, udáváme dále seznam lokalit, které jsou zásobeny z příslušného konkrétního zdroje. Vybrané ukazatele kvality jsou uvedeny následně za seznamem zásobených lokalit, včetně vysvětlení jejich významu při hodnocení kvality.

Všechny uvedené zdroje mají platné vodohospodářské rozhodnutí a vyhovují požadavkům z hlediska kvality.


Zdroje zásobující jednotlivé lokality

Zdroj LO 15/4

Brteč, Domoradice, Sejtinka, Slatina, Sruby, Svařeň, Tisová, Vanice, Vračovice, V.Mýto, Zálší, Zámrsk.

Zdroje Vilámov

Horní Sloupnice

Zdroj LO-6

Borová, Dolní Sloupnice, České Heřmanice

Zdroj LO-11

České Heřmanice

Zdroj J-1

Džbánov, Javorník, Lhůta, Libecina, Knířov, Pěšice, Pustinka, Řepníky, Zádolí

 Ukazatel   LO 15/4   Vilámov   LO-6   LO-11  J-1  jednotka  limit
 PH  7,4  7,9  7,9    7,6    6,5 – 9,5
      mg/l  0,05 – 0,3
 CHSK  0,25   0,65  0,33  0,29  0,06  mh/l  max. 0,3
 Tvrdost cca  23,0  11,0  10,2  18,0  15,0  st. něm.  5,0 – 28
 Amoniak  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  mg/l  max. 0,5
 Dusitany  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  mg/l  max. 0,5
 Dusičnany  7,5  6,0  6,0  35,0  3,0  mg/l  max. 50
 Chloridy  26,0  5,0  5,0  23,0  6,0  mg/l  max. 100
 Sírany  64,0  10,3  10,8  58,0  24,0  mg/l  
 Smyslové ukazatele / chuť, pach, barva, zákal/ v uvedených ukazatelích nepůsobí voda rušivě
 Mikrobiologické ukazatele / Escherichia coli, koliformní bakterie a enterokoky/ jsou nulové max. 0

 

Legenda k některým ukazatelům

Fyzikální vlastnosti vody

Mezi fyzikální vlastnosti vody patří především smyslové ukazatele což jsou zákal, barva, chuť, a pach vody. Tyto vlastnosti odběratel vnímá svými smysly tj.zrakem, čichem a chutí. Kvalitní pitná voda nesmí v žádném z uvedených ukazatelů působit rušivě. Vnímací schopnosti člověka jsou však individuelní a je nutno připustit, že např.při posuzování vody z hlediska pachu a chuti může některým konzumentům vadit přítomnost dezinfekčního činidla tj.chloru. Tato látka je však nutnou součástí každého veřejného vodovodu a její přítomnost garantuje mikrobiologickou nezávadnost vody. Maximální povolená koncentrace, což je 0,3 mg/l by neměla na běžného konzumenta působit výrazně nepříznivě.


Chemické vlastnosti vody

Z chemických vlastností vody je pro běžného konzumenta důležitá tvrdost vody. Ta určuje celkové množství obsažených vápenatých a hořečnatých solí, které za určitých okolností způsobují zvláště v teplovodních zařízeních tvrdé usazeniny, které snižují převod tepla a zvyšují potřebu energie. / Tělesa praček, bojlerů,varných konvic apod. / Tvrdost vody dále ovlivňuje spotřebu pracích prostředků a při nedodržení dávkování vzhledem k tvrdosti i kvalitu praní. Je proto třeba věnovat pozornost velikosti dávek, které většina výrobců uvádí právě v souvislosti s tvrdostí použité vody a navíc používat i prostředků ke změkčení vody, které omezují tvorbu usazenin a snižují spotřebu pracích prostředků.


Podle stupňů celkové tvrdosti lze vodu rozdělit do následujících skupin:

 Voda   německé stupně   mmol/l 
 Velmi měkká  0 – 4  0 – 0,7
 Měkká  4 – 8  0,7 – 1,4
 Středně tvrdá  8 – 12  1,4 – 2,1
 Dosti tvrdá  12 – 18  2,1 – 3,2
 Tvrdá  18 – 30  3,2 – 5,3
 Velmi tvrdá  nad 30  nad 5,3

Za optimální tvrdost je považováno 8 – 12 st. něm. Vzhledem k tomu, že tvrdost bývá vyjádřena v mmol/l je v tabulce proveden přepočet na tuto jednotku kde platí:
1 mmol/l = 5,6 st. něm. (hodnoty mmol/l jsou zaokrouhleny na celá čísla)

Z dalších chemických ukazatelů mají pro posuzování zdravotní nezávadnosti vody význam především hodnoty CHSK, dusitany, dusičnany a amonné ionty.

CHSK

Je výrazným znakem znečištění vody organickými látkami. Bývají to především např.odumřelé řasy, huminové látky apod. Zvýšení hodnot CHSK nad povolenou mez indikuje pravděpodobně povrchové znečištění zdroje.

Dusitany

Tvoří se oxidací amoniaku nebo redukcí dusičnanů. Samy o sobě nejsou dusitany škodlivé, ale jsou při zvýšených hodnotách výrazným indikátorem znečištění vody.

Dusičnany

Dusičnany jsou prakticky přítomny ve všech vodách a jsou konečným produktem mineralizace dusíkatých látek obsažených ve vodách. Zde je nutno připomenout, že zvláště pro přípravu kojenecké stravy je přípustná hodnota dusičnanů 15 mg/l. V ostatních případech je maximálně povolená hranice 50 mg/l.

Amoniak

Amonné soli mohou být buď rostlinného, nebo živočišného původu, takže jejich zjištění není průkazem znečištění. O jakosti vody zde rozhoduje mikrobiologický nález.

Mikrobiologické vlastnosti vody

Znečištění vody látkami fekálního původu je obvykle indikováno vyšší přítomností dříve uvedených indikátorů dusitanů, dusičnanů, amoniaku, chloridů apod. Některé z těchto látek však mohou pocházet ze zdravotně nezávadných zdrojů. Rozhodnutí, zda jde o nezávadnou pitnou vodu, pak v tomto případě lze provést pouze na základě mikrobiologického rozboru.
Vyhláška č. 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, obsahuje 70 stanovení různých látek, které mohou být ve vodě přítomny. Každá z těchto látek má stanovenou mezní, nejvyšší mezní, nebo doporučenou hodnotu, podle které se hodnotí zda je voda pitná. Provozovatel provádí pravidelnou kontrolu ve stanovených místech každého z vodovodů v předepsaném rozsahu a četnosti schválenou orgánem hygienické služby. Výsledky se pravidelně vyhodnocují a v současné době možno konstatovat, že za provozu uvedených vodovodů ve správě Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto s.r.o, nebyla zjištěna závada, která by vyloučila dodávanou vodu jako pitnou.

Pokud by některý z odběratelů považoval za nutné zjistit některé z dalších stanovovaných hodnot může se obrátit na provozovatele, který má rozbory k dispozici archivované minimálně 10 let.


Tvrdost vody

 Vysoké Mýto   23° němec. stup.   4,1 mmol/l
 8,2 mval/l
 Javorník  15,4° němec. stup.  2,75 mmol/l
 5,5 mval/l
 Hor. Sloupnice  11,9° němec. stup.  2,2 mmol/l
 4,4 mval/l
 Dol. Sloupnice  10,2° němec. stup.  1,8 mmol/l
 3,6 mval/l
 Čes. Heřmanice  18° němec. stup.  3,2 mmol/l
 6,4 mval/l