Výpočet odvádění srážkových vod

 

Oznámení změny srážkového normálu plátcům stočného ze srážkových vod

Dne 1. června 2021 došlo k legislativním změnám vyhlášky 428/2001 Sb. (ve znění novely č. 244/2021 Sb), která je prováděcí vyhláškou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Touto novelou se mění od 1.1.2022 hodnota srážkového normálu, který je rozhodný pro výpočet množství zpoplatněných srážkových vod.

Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2051 se tedy použije dlouhodobý srážkový normál stanovený z období 1991 až 2020, který dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30.11. 2021 činí 644 mm.

Současně dochází ke změně přílohy č. 16 výše uvedené vyhlášky, která nově rozšiřuje  vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Změna přílohy č. 16 je účinná od 1.7.2022 a zohledňuje případnou existenci zelených střech v nemovitostech se zpoplatněnými plochami.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje § 20 odst. 6 zákona č. 274/21001 Sb. Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. Tato povinnoct se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemnků nebo jejich částí využívaných pro služby,které nesouviví s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce a zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Příklad výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace :

 Typ odkanalizované plochy   Plocha m2   Odtokový součinitel   Redukovaná plocha
 Zastavěné a těžce propustné
 zpevněné plochy
 100  x 0,9  = 90 m2
 Lehce propustné plochy (antuka, štěrk)  0,4
 Plochy pokryté vegetací (tráva)  0,05
 Red. plocha celkem
 90 m2
 Red. plocha celkem  x Dlouhodobý srážkový normál*  = Roční množství
 odváděných sr. vod (stočné)
 90  x  0,644   m/rok  = 58  m3

*Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet objemu odvedených srážkových vod  poskytuje Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

Odtokové součinitele podle druhu plochy: 

Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy
s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se
zálivkou spár, zámkové dlažby
0,9
Plocha B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy,
dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování
0,4
Plocha C - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště,
zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovaných tvárnic
0,05