Přerušení dodávky vody

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

 • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
 • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
 • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
 • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Směrnice č. 1/2014 >>

Výpočet odvádění srážkových vod

 

Oznámení o změně ve výpočtu množství odváděných srážkových vod

Dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb. , ve znění novely vyhl. č.244/2021Sb. se s platností od 1.7.2022 rozšiřuje vzorec pro výpočet množství srážkových vod o plochy,  které zohledňují případnou existenci vegetačních střech umožňujících částečné zadržení srážkových vod.

 

 

Oznámení změny srážkového normálu plátcům stočného ze srážkových vod

Dne 1. 6 2021 došlo k legislativním změnám vyhlášky 428/2001 Sb. ( ve znění novely vyhl. č. 244/2021 Sb), která je prováděcí vyhláškou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Touto novelou se mění od 1.1.2022 hodnota srážkového normálu, který je rozhodný pro výpočet množství zpoplatněných srážkových vod.

Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2051 se tedy použije dlouhodobý srážkový normál stanovený z období 1991 až 2020, který dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30.11. 2021 činí 644 mm.

Současně dochází ke změně přílohy č. 16  vyhlášky č. 428/2001, která nově rozšiřuje  vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Změna přílohy č. 16 je účinná od 1.7.2022 a zohledňuje případnou existenci zelených střech v nemovitostech se zpoplatněnými plochami.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje § 20 odst. 6 zákona č. 274/21001 Sb. Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. Tato povinnoct se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemnků nebo jejich částí využívaných pro služby,které nesouviví s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce a zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

 

Příklad výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace platný od 1.7.2022:

 Druh plochy 

Plocha  v m2 

Odtokový   součinitel 

Redukovaná plocha v m2

 A  ( těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby )

 100

 x 0,9

 = 90 m2

 B

 0,6

 C ( propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování )

 10

 0,4

= 4 m2

 D

   

 0,3

 
Součet redukovaných ploch

 94 m2

Dlouhodobý srážkový normál je pro lokalitu Vysoké Mýto 0,644 mm/rok*

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál

 94
x 0,644
= 60,54 m3

*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

 S účinností od 1.7.2022 se používají následující odtokové součinitele podle druhu plochy :

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ........... odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ........... odtokový součinitel: 0,6 **)

c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,4.

d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,3 **).

e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............. odtokový součinitel: 0,1 **).

f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............. odtokový součinitel: 0,05.

**) Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l * s-1 * m-2 po dobu 15 minut ze vzorce C = Q / (r * A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.

Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

 

Náležitosti smlouvy o dodávce vody jsou pevně dány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s vlastníkem připojené nemovitosti, nebo s jedním z vlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Při uzavírání této smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

Dodavatel vody - tj. vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli písemně pověřen má podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

Pro odběratele vyplývá ze zákona  povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod.

Dne 1.1. 2014 došlo k legislativním změnám zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb. Touto novelou byly rozšířeny povinné náležitosti odběratelské smlouvy, které musí být postupně aktualizovány Z tohoto důvodu je stávajícím zákazníkům naší společnosti rozesílán poštou návrh nové smlouvy s průvodním dopisem, kde žádáme zákazníky o spolupráci při kontrole a doplnění údajů. 

Vzhledem k velkému počtu smluv se jedná o náročný administrativní proces. Rádi bychom Vám tedy předem poděkovali za součinnost, pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.

 

Na dotazy ohledně odběratelských smluv Vám rádi odpovíme v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. na tel. č. 725171965 nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nedílnou součástí smlouvy je reklamační řád, podle kterého se budou smluvní strany řídit v případě reklamace dodávky, případně kvality vody a odvádění odpadních vod.

 Reklamační řád >>

 

 

Výměna vodoměru

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. provádí na své náklady výměny fakturačních vodoměrů po 6 letech. Ke každé výměně vodoměru je vystaven montážní list. Když se nedaří odběratele zastihnout, zasíláme písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru.

Jednou z povinností odběratele je zpřístupnit měřidlo, při odečtu, výměně, popř. jeho kontrole. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 274/2001Sb., §17 odst. 2, v platném znění. Informace o výměně vodoměru, o termínu výměny, příp. vydání kopie montážního listu vodoměru je možno získat telefonicky na č.tel. 465424678, 724923974.

Za finanční úhradu ze strany odběratele si lze objednat:

 • odmontování vodoměru v rámci ukončení odběru, rekonstrukce vodovodní přípojky, apod.
 • uskladnění vodoměru na zimní období, např. u novostaveb,chalup a chatek v zahrádkářských koloniích (viz formuláře - ceník prací)

Montáž a demontáž vodoměru lze objednat u provozního mistra na č. tel. 465424678, 602168470

Změna odběratele

Co je třeba k přihlášení odběru a uzavření smlouvy  –  DOMÁCNOSTI

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení 
 • Vyplněný formulář přihlášky ( bez přílohy č. 1 - netýká se domácností ) Přihláška a hlášení změn
 • Doklad o vlastnictví (Výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změn
 • U stavby rod.domu aj. staveb doporučujeme při přihlášení k odběru zároveň požádat o výjimku z placení stočného po dobu stavby až do doby , kdy dojde k napojení na kanalizaci. Písemnou žádost lze zaslat spolu s přihláškou na adresu VAK Vysoké Mýto, s.r.o. nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ukončení odběru 

 • Stav vodoměru ke dni ukončení odběru ( předávací protokol )
 • Vyplněný formulář k odhlášení- pouze 1. strana formuláře Přihláška a hlášení změn
 • Uhrazení všech pohledávek ke dni ukončení odběru
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • Úmrtní list v případě úmrtí (Nová smlouva se uzavírá s účastníky dědického řízení na dobu určitou)

Co je třeba k přihlášení a uzavření smlouvy  –  PODNIKATELÉ

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn včetně přílohy č.1 Výpočet odvádění srážkových vod ( je-li odváděna srážková voda do kanalizace )
 • Doklad vlastnictví nového vlastníka (Výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list
 • Osvědčení o DIČ
 • Situace s vyznačením odkanalizovaných ploch a označením jejich charakteru dle propustnosti (pokud jsou odváděny srážkové vody do kanalizace)
 • V případě, že vlastník nemovitosti pronajímá nebytové prostory nájemci, je třeba doložit kopií nájemní smlouvy a plochu pronajímaného prostoru jako podklad pro výpočet odvádění srážkových vod ( viz. příloha č.1 Výpočet odvádění srážkových vod )
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby + platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

 

Vyplněný formulář  k přihlášení zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo zašlete poštou na adresu sídla společnosti Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké  Mýto, příp. osobně vhoďte do schránky na bráně sídla společnosti.

Obratem Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod , kterou prosím potvrďte a jedno vyhotovení vraťte zpět na adresu sídla společnosti Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké  Mýto,příp. osobně vhoďte do schránky na bráně sídla společnosti.

 

 

 

Odečet vodoměru

 

 • Odečty vodoměrů provádějí naši pracovníci ve čtvrtletních cyklech dle interního harmonogramu společnosti.
 • Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru za účelem jeho odečtu. Je-li vodoměr umístěn v šachtě, musí tato být přístupná a odvodněná.
 • Jestliže jste nebyli zastiženi při odečítání vodoměrů, zanechá náš pracovník ve schránce odečtový lístek, který vyplněný zašlete zdarma ( poštovné platí VAK ) prostřednictvím České pošty nebo odevzdejte do schránky umístěné v sídle naší společnosti.
 • Odečet vodoměru můžete nahlásit :

        - telefonicky na čísle 465424678,724923974

        - emailem přímo  na adresu     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( fakturace Vysoké Mýto )

                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( fakturace ostatní obce )

                                                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          - použít rychlý elektronický formulář hlášení stavu vodoměru

Odečet vodoměru musí obsahovat :

 • Jméno (případně název firmy) včetně adresy
 • číslo telefonu
 • datum odečtu
 • stav vodoměru v m3
 • v případě více odběrných míst,či vodoměrů v šachtě i číslo vodoměru (vyryté na obvodu vodoměru, zpravidla 8-mi místné číslo)

Nebude-li stav vodoměru navazovat na předchozí odečet, upozorníme Vás telefonicky, nebo obdržíte nový odečtový lístek

t odečet vodoměru 

 

 

Způsob fakturace a plateb

 

 

 • Fakturace a platby jsou prováděny podle odečtů vodoměrů.
 • Vyúčtování je zasíláno dodavatelem na uvedenou adresu odběrateli prostřednictvím České pošty, s.p. nebo elektronicky na e-mail odběratele, příp. oběma způsoby
 • Faktura musí obsahovat tyto údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum odeslání, přesné označení dodavatele a odběratele, období vyúčtování, číslo odběru, číslo domu, číslo vodoměru, stav od – do, výše vodného, výše stočného, výši DPH, celkovou částku)
 • Lhůta splatnosti faktur za vodné a stočné je 14 dnů

Způsob placení:

 • v hotovosti v pokladně VAK (pouze Pondělí a Středa 7,00 - 15,00 hod.)
 • složenkou na pobočkách České Pošty
 • převodním příkazem k úhradě na účet naší společnosti vedený u ČSOB a.s. - č. ú. 156 461 006/0300
 • inkasním způsobem z Vašeho bankovního účtu (pozor nejedná se o SIPO!)

Úhradu za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) je možné hradit inkasním způsobem. Pokud máte zájem o platbu inkasním způsobem, zadejte v elektronickém bankovnictví povolení k inkasu ze svého bankovního účtu,pokud nemáte el. banku , tak z forrmulářů si vytiskněte , či osobně vyzvedněte v pokladně VAK  formulář „Potvrzení o povolení k inkasu" , který pozorně a čitelně vyplňte  a dejte potvrdit u vašeho peněžního ústavu. Při vyplňování výše limitu inkasa doporučujeme zohlednit letní spotřebu vody , zalévání zahrady , bazén + případné zvýšení ceny vodného a stočného. Dále doporučujeme zadat měsíční frekvenci plateb. Potvrzení o elektronickém povolení k inkasu zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyplněný a potvrzený formulář odevzdejte v pokladně VAK , kde fakturantky VaK provedou změnu druhu platby. V následujícím čtvrtletí vám již bude (po odečtu vodoměru a následné fakturaci) doručen vždy pouze informativní vrchní díl obvyklé faktury. V případě, že bude překročen povolený limit inkasa z vašeho bankovního účtu, bude Vám zaslána faktura s poštovní poukázkou.

Formulář Inkaso >>

Zasílání faktur elektronickou poštou

V současní době jsou obvykle odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu jsou zasílány faktury ve formátu PDF elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Adresu odběrného místa
 • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
 • Kontaktní telefonní číslo